Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V

Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V

Đánh giá

Giới thiệu

    Theo Nghị quyết Số 81-NQ/ĐU ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng Phiên họp ngày 28 tháng 7 năm 2017, định hướng phát triển Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V đến năm 2025 thành Trường nghề chất lượng cao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share