Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng

Đánh giá

Giới thiệu

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng theo quyết định số 701/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn đối với các ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật; dịch vụ du lịch; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

17 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share