Cao đẳng Miền Nam

Cao đẳng Miền Nam

Đánh giá

Giới thiệu

  Ngày 28/07/2008 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam chính thức ra đời, theo quyết định số 4188/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam.

 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam phấn đấu trở thành Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam, một cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phấn đấu trở thành một trong những Trường đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

11 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share