Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Xây dựng Nhà trường phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tiếng Anh; đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share