Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

Đánh giá

Giới thiệu

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xuất phát từ yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm hạt nhân cho phong trào văn hóa – văn nghệ trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chủ trương đường lối – chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao trình độ chính trị tư tưởng cho nhân dân và xây dựng con người mới, nền văn hóa mới. Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày. Năm 1981, để đáp ứng yêu cầu cung cấp cán bộ quản lý và lực lượng hoạt động nghệ thuật của thành phố, Trường nâng cấp lên thành Trường Trung học Văn hoá Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đổi tên Trường thành trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share