Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Đánh giá

Giới thiệu

Năm 1965 Chủ tịch Ủy ban hành chính khu Tự trị Việt Bắc đã ký Quyết định số 589/TC-DC ngày 11/11/1965 về việc thành lập Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc trên cơ sở Trường Bồi dưỡng cán bộ Văn hóa Khu tự trị Việt Bắc. Đây là một quyết định thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo và phát triển văn hóa nghệ thuật của cả nước nói chung và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Việt Bắc nói riêng. Việc thành lập trường Trung học văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã mở ra một chặng đường phát triển mới trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa, nghệ thuật của nhà trường.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share