Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Đánh giá

Giới thiệu

 Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

Là một trường đại học nằm trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh có sứ mạng cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và trong khu vực về các lĩnh vực: tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh góp phần quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

11 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share