Trung tâm ngoại ngữ Compass

Trung tâm ngoại ngữ Compass

Đánh giá

Giới thiệu

Khuyến khích sự quan tâm đến nhu cầu phát triển giáo dục ở Việtnam là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi. Trở nên một trong những trung tâm chuyên nghiệp giáo dục và đào tạo hàng đầu tại Việtnam là đích chúng tôi nhắm tới. Đặc biệt, nhiêm vụ chủ yếu của chúng tôi là cung cấp một chương trình giáo dục đào tạo chú tâm tới chất lượng giáo viên, đồng hành với cộng đồng, mang triết lý hội nhập ngôn ngữ toàn cầu.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share