Cao đẳng Thương mại

Cao đẳng Thương mại

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Thương mại (trực thuộc Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương) được thành lập ngày 26/6/2006, là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, hoạt động trên phạm vi cả nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực thương mại và du lịch theo đúng các quy định hiện hành; tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, sản xuất kinh doanh của ngành thương mại, du lịch; Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước. Thực hiện liên kết với các cơ sở kinh doanh để gắn giữa đào tạo và sử dụng.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share