Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế

Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế

Đánh giá

Giới thiệu

Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế được thành lập vào năm 2005, chuyển đổi từ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, là một đơn vị trực thuộc Cơ quan Đại học Huế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share