Trung tâm ngoại ngữ Ezone Việt Nam

Trung tâm ngoại ngữ Ezone Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Chương trình học được xây dựng riêng phù hợp với năng lực và mục tiêu học tập của từng học viên. Trong quá trình đào tạo, căn cứ vào sự tiến bộ và tốc độ tiếp thu mà chương trình học của học viên có thể được cập nhật nhằm khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh và tối ưu hóa kết quả học tập.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share